Neem contact met ons op:
Neem contact met ons op:

Algemene Voorwaarden Limpenshost
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte of andere verbintenis
met Limpenshost ter zake van Diensten of Producten en maken integraal onderdeel uit van iedere
Overeenkomst tussen Limpenshost en Klant. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Klant die afwijken
van, of niet voorkomen in deze Algemene Voorwaarden zijn voor Limpenshost alleen bindend indien en
voor zover deze door Limpenshost uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 1: Aanbieding, offerte en Overeenkomst
1.1 Alle aanbiedingen van Limpenshost zijn vrijblijvend, tenzij dit uitdrukkelijk anders is vermeld.
1.2 Offertes van Limpenshost zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn
is aangegeven, heeft de offerte een geldigheidsduur van 1 (één) maand na de datum waarop de
offerte is uitgebracht.
1.3 De Overeenkomst komt tot stand bij de schriftelijke wederzijdse acceptatie met betrekking van de
Diensten en/of Producten geleverd door Limpenshost. Voorbeelden hiervan zijn het ondertekenen
van een schriftelijke overeenkomst, het doen van een betaling, het accepteren van een offerte of
het plaatsen van een bestelling op de Limpenshost Website.
1.4 Overeenkomsten worden telkens aangegaan voor een periode van 12 (twaalf) maanden tenzij
anders overeengekomen (tijdens bestelling of in de overeenkomst).
1.5 De overeenkomst wordt steeds stilzwijgend verlengd met dezelfde periode als deze is
overeengekomen in de factuur, tenzij 1 (één) van beide partijen de overeenkomst tenminste 1
(één) maand voor het verstrijken van de overeengekomen periode schriftelijk opzegt.
1.6 Tenzij anders vermeld in de overeenkomst, dient een opzegging van de overeenkomst schriftelijk
te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand voor het einde van de
overeengekomen periode. Een opzegging dient schriftelijk te geschieden, met dien verstande dat
de opzegtermijn eerst aanvangt op de dag waarop Limpenshost de opzegging ontvangt.
1.7 Indien Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt namens een beroep of bedrijf, heeft Klant
het recht om, zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden binnen 14 (veertien) dagen
na de totstandkoming, tenzij Limpenshost al is begonnen met de uitvoering van de Overeenkomst.
1.8 Indien Klant een maatwerkdienst heeft besteld, zoals in ieder geval een dedicated server,
colocatie pakket, domeinnaam of een dienst die niet direct op de site is besteld komt het
herroepingsrecht per direct te vervallen.
1.9 Indien Klant gebruik maakt van het herroepingsrecht zal een restitutie binnen 14 (veertien) dagen
plaatsvinden, minus de van toepassing zijnde administratie- en transactiekosten.


Artikel 2: Tarieven
2.1 Alle door Limpenshost vermelde tarieven gelden in euro’s, zijn exclusief omzetbelasting (btw) en
worden maandelijks vooraf gefactureerd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
2.2 Tenzij anders overeengekomen bedraagt de betaaltermijn 30 (dertig) dagen na factuurdatum.
2.3 Indien Klant enig factuur van Limpenshost niet binnen de in artikel 2.2 vernoemde betaaltermijn
voldoet of gemaakte afspraken conform de Overeenkomst of Algemene Voorwaarden niet
nakomt, behoudt Limpenshost het recht:
2.3.1 Wettelijke rente te rekenen over het openstaande bedrag;
2.3.2 Herinneringen en/of aanmaningen (per post) te versturen, met eventuele bijkomende kosten
van 1,46 euro per aanmaning en/of herinnering;
2.3.3 De vordering uit handen te geven aan een incassobureau, waarbij alle incassokosten voor
rekening van Klant komen;
2.3.4 De Diensten van Klant met onmiddellijke ingang op te schorten.
2.4 Indien Limpenshost kosten heeft gemaakt, dient zij de Klant daarvan op de hoogte te stellen en de
bijhorende factuur te doen toekomen.
2.5 Indien Klant een transactie aan Limpenshost terugboekt en/of storneert is Limpenshost gerechtigd
administratiekosten ter hoogte van 17,50 euro per terugboeking/stornering in rekening te brengen.
2.6 Alle bezwaren van Klant tegen een factuur van Limpenshost of een door Limpenshost automatisch
geïncasseerd bedrag, dienen binnen vijf (5) werkdagen na factuurdatum of datum van de automatische incasso schriftelijk aan Limpenshost te worden gemeld, waarna het gefactureerde dan
wel geïncasseerde bedrag als door Klant erkend geldt.
2.7 Limpenshost kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte of dataverkeer per maand
die Klant mag of kan gebruiken met betrekking tot de Diensten. Indien verbruik boven de
toegestane maandelijkse limiet wordt geconstateerd is Limpenshost gerechtigd de kosten zoals
vermeld in de prijslijst te factureren aan Klant.
2.8 Limpenshost is gerechtigd ten alle tijden de tarieven aan te passen. Indien Klant niet akkoord gaat
met een door Limpenshost aangegeven wijziging van tarieven, heeft Klant het recht binnen 8 (acht)
werkdagen na aankondiging hiervan de overeenkomst te beëindigen.
2.9 Limpenshost heeft het recht de tarieven jaarlijks aan te passen op basis van de inflatie. Wijzigingen
in verband met inflatiecorrecties geven geen recht tot beëindiging Overeenkomst.


Artikel 3: Levering van de Diensten en/of Producten
3.1 De door Limpenshost opgegeven levertermijnen voor de levering van Diensten en/of Producten
dienen als richtlijn en zijn indicatief. Aan de levertermijnen kunnen geen rechten worden ontleend.
3.2 Klant dient alle geleverde Producten direct na oplevering, doch uiterlijk binnen 5 (vijf) werkdagen
na levering te controleren op mogelijke gebreken en tekortkomingen.
3.3 Alle door Limpenshost geleverde Diensten en/of Producten blijven eigendom totdat Klant alle
verschuldigde bedragen aan Limpenshost die verband houden met de geleverde Diensten en/of
Producten, alsmede de daarover eventuele rente en/of overige kosten volledig heeft voldaan.
3.4 Levering vindt plaats zo lang de voorraad strekt. Klant begrijpt dat Limpenshost sterk afhankelijk is
van externe partijen met betrekking tot het inkopen van IP-adressen, (server)hardware en
datacenterruimte om hardware onder te brengen.
3.5 Aan de leveringsplicht van Limpenshost zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door
Limpenshost geleverde zaken aan Klant zijn aangeboden.


Artikel 4: Aansprakelijkheid van Limpenshost
4.1 De aansprakelijkheid van Limpenshost voor directe schade geleden door Klant als gevolg van een
toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Limpenshost van zijn verplichtingen onder deze
Overeenkomst, dan wel door een onrechtmatig handelen van Limpenshost, diens werknemers of
door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende
gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die Klant onder deze
Overeenkomst per maand verschuldigd is (exclusief btw). In geen geval zal echter de totale
vergoeding voor directe schade meer bedragen dan 25% (vijfentwintig procent) van het totale
bedrag exclusief btw per jaar, met een maximumbedrag van 2500 (vijfentwintighonderd) euro.
4.2 Aansprakelijkheid van Limpenshost voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,
gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens, schade door
bedrijfsstagnatie en andere indirecte schade, is uitgesloten.
4.3 De aansprakelijkheid van Limpenshost wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de
Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Limpenshost onverwijld en deugdelijk schriftelijk in
gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en
Limpenshost ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen te kort blijft
schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de
tekortkoming te bevatten, zodat Limpenshost in staat is adequaat te reageren.
4.4 Limpenshost is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht.
4.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade
binnen 5 werkdagen na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Limpenshost meldt.
4.6 Klant vrijwaart Limpenshost voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg
van een gebrek in de Dienst die door Klant aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit
door Limpenshost geleverde zaken, materialen of resultaten.
4.7 Limpenshost keert geen schadevergoeding uit indien een dienst is opgeschort en/of afgesloten door
Limpenshost, met welke reden dan ook.
4.8 Bij overmatig gebruik door derden (bijvoorbeeld als gevolg van een DDoS aanval) reserveert
Limpenshost het recht tot het tijdelijk onderbreken van de dienstverlening. In dit geval komen alle
garanties te vervallen.

Artikel 5: Overmacht
5.1 Geen van de partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting wanneer zij daartoe
verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan:
oorlog(sgevaar), rellen, werkstakingen, molest, brand, waterschade, overstroming, atmosferische
omstandigheden, langdurige uitval van de elektriciteit, aanpassingen of onderhoud aan het
netwerk van telecommunicatie en/of – elektriciteitsnetwerk van anderen, kabel breuken, aanvallen
op een netwerk/server waaronder DDoS en DoS, storingen in de voor Limpenshost belangrijke
netwerken, storingen in communicatieve verbindingen inclusief telecommunicatie verbindingen of
verhindering of weigering/langdurige afwezigheid van nakoming door leveranciers van wie
Limpenshost bij de uitvoering van haar werkzaamheden afhankelijk is.


Artikel 6: Onderhoud, instandhouding en beheer op applicatieniveau
6.1 Door Limpenshost geleverde Diensten en/of Producten worden zonder ondersteuning op
applicatieniveau (softwarebasis) geleverd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
6.2 Indien Limpenshost (op verzoek) ondersteuning op applicatieniveau (softwarebasis) uitvoert, zonder een daarvoor bestemd onderhoudscontract, zal een
uurtarief van 60 (zestig) euro in rekening worden gebracht, tenzij anders overeengekomen.


Artikel 7: Verboden activiteiten
7.1 Artikel 8 is van toepassing op al onze Diensten en Producten.
7.2 Limpenshost is ten alle tijden gerechtigd de Diensten van Klant op te schorten bij (vermoeden van)
(in)direct misbruik van de Dienst en hiervoor meerwerk in rekening te brengen.
7.3 Alle doeleinden welke in ieder geval onder verboden activiteiten vallen zijn in artikel 8.3
opgesomd. Indien er twijfel is of een bepaalde activiteit niet in dit artikel is opgenomen is het aan
Limpenshost om te beoordelen of deze activiteit verboden is.
7.3.1 Het is Klant verboden de Diensten te gebruiken als (D)Dos netwerk, het versturen van
overmatig veel e-mails (spamdoeleinden) of activiteiten die hier affiniteit mee hebben.
7.3.2 Het is Klant verboden de Diensten te gebruiken te gebruiken voor oplichting.
7.3.3 Het is Klant verboden de Diensten te gebruiken voor het openbaar maken van wettelijk
strafbaar materiaal en/of te gebruiken voor wettelijk strafbare feiten/doeleinden.
7.3.4 Het is Klant verboden de Diensten te gebruiken voor het hosten van materiaal welke met
auteursrechten is/zijn beschermd.
7.4 Klant is en blijft verantwoordelijk voor alle content, activiteiten en gebruiken op de door Limpenshost
geleverde Diensten.
7.5 Het is Klant niet toegestaan BMC- en/of IPMI-gegevens aan te passen op servers eigendom van
Limpenshost. Indien dit wordt geconstateerd wordt per geval en per server € 50,00 gefactureerd ter
vergoeding van de herstelwerkzaamheden. Hierbij komen garanties met betrekking tot uptime
(omschreven in het SLA) tijdens het terugzetten te vervallen.


Artikel 8: Geheimhouding

8.1 Onverminderd de in de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden aan Klant toegekende
bevoegdheden, zullen beide partijen Vertrouwelijke Informatie geheimhouden, onverschillig of
deze schriftelijk dan wel mondeling is medegedeeld.
8.2 Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij zal ieder der partijen
informatie en gegevensdragers welke hem ter beschikking staan, niet buiten het kader van
hetgeen in de Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden is toegestaan ter beschikking stellen
aan derden en zijn personeel en zover dit krachtens de Overeenkomst en/of Algemene
Voorwaarden is toegestaan aan hen slechts bekend maken voor zover dit toegestaan en nodig is
voor het verrichten van de overeengekomen prestaties.
8.3 Partijen zullen hun personeel en eventuele derden schriftelijk verplichten deze
geheimhoudingsbepalingen na te leven.
8.4 Klant zal geen communicatie met Limpenshost openbaar maken en/of aan derden overhandigen
en/of laten inzien. Hiermee worden o.a. gevoerde gesprekken, e-mailwisselingen, support/
verkoop/ administratie tickets, offertes, (chat) gesprekken e.d. mee bedoeld.
8.5 Geen van beide partijen zal zonder schriftelijke toestemming van de wederpartij in publicaties of
reclame-uitingen van de details van de Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden melding
maken.


Artikel 9: Overige bepalingen
9.1 Op de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
9.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle
geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan
de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Limpenshost gevestigd is.
9.3 Indien enige bepaling uit de Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de
gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en)
vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke
Overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.
9.4 Informatie en mededelingen, inclusief prijsaanduidingen, op de Limpenshost Website zijn onder
voorbehoud van programmeer- en typefouten. In geval van enige inconsistentie tussen de
Limpenshost Website en de Overeenkomst prevaleert de Overeenkomst.
9.5 Partijen stellen elkaar steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam,
postadres, e-mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bank- of gironummer.
9.6 Kennelijke vergissingen in het aanbod binden Limpenshost niet.
9.7 Indien Opdrachtgever een domeinnaam registreert, gaat de Opdrachtgever akkoord met de
“Algemene voorwaarden voor .nl-domeinnaamhouders” te vinden op:
https://www.sidn.nl/overnl/domeinnaam-aanvragen/algemene-voorwaarden/
9.8 Indien Limpenshost meerwerk dient uit te voeren, bijvoorbeeld ten gevolge van toedoen door Klant,
zal een uurtarief van 45 (vijfenveertig) euro in rekening worden gebracht, tenzij anders
overeengekomen.


Artikel 10: Definities van gebruikte termen
Limpenshost: de eenmanszaak Limpenshost, ingeschreven bij het handelsregister Kamer van
Koophandel onder dossiernummer 80028314.
Limpenshost Website: de website van Limpenshost, bereikbaar via www.Limpenshost.com
Diensten: alle werkzaamheden of andere activiteiten die conform een aanbieding, offerte,
overeenkomst of andere rechtshandeling door Limpenshost aan Klant worden geleverd.
Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie het aanbod van Limpenshost is gericht, met wie
Limpenshost de Overeenkomst heeft gesloten of ten behoeve van wie de rechtshandeling is/wordt
verricht, op grond waarvan Diensten of Producten aan deze partij worden geleverd.
Overeenkomst: de wederzijdse acceptatie, die schriftelijk is bevestigd door Limpenshost en Klant, met
betrekking tot de Diensten en/of Producten van Limpenshost. De via de Limpenshost Website geplaatste
bestellingen zijn uitdrukkelijk hieronder begrepen.
Producten: alle roerende zaken die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of
andere rechtshandeling in de relatie tussen Limpenshost en Klant.
Schriftelijk: correspondentie per brief, ticketsysteem van Limpenshost of email.

Privacyverklaring